Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

FUNCTIONELE WENSEN

Stichting Team Duurzaam Installeren heeft een analyse gedaan op welke punten fabrikanten obstakels zouden kunnen wegnemen voor het verkorten van de installatietijd en het verhogen van de installatiekwaliteit.

Deze analyse resulteert in 10 functionele wensen die we met alle fabrikanten willen delen.

Dit project is onderdeel van TDI500.

Een innovatieprogramma met als doel om de snelheid en kwaliteit van het installeren van (hybride) warmtepompen te verhogen.

Inzicht in technische levensduur van onderdelen

Eindklanten verwachten zekerheid over de onderhouds- en vervangingsbehoefte van hun installaties.

Zij maken dit onderdeel van hun meerjaren onderhoudsplan of prestatieovereenkomst met hun installateur.

Vanwege een gebrek aan praktijkdata is dit voor installateurs van warmtepompsystemen op dit moment een grote uitdaging.

Specifiek gaat dit om de volgende punten:Het is onduidelijk welke componenten het meest aan slijtage onderhevig zijn en welke arbeid nodig zal zijn om de verschillende systemen gedurende hun verwachte levensduur operationeel te houden. 

Er bestaat onzekerheid over de bereidheid van fabrikanten om langdurige garanties op componentniveau te verstrekken.

Daarbij is het onzeker wat de leveringsbetrouwbaarheid van componenten is. Als componenten later niet beschikbaar zijn, kan dit leiden tot extra arbeidsuren om alternatieve componenten passend te maken.

Hergebruik van onderdelen

Klanten vragen omwille van duurzaamheidswensen en wetgeving om een kleinere carbon footprint van hun woningen gedurende de levensduur.

Installaties hebben hier een grote invloed op.

Daarnaast is een lagere kostprijs een bepalende driver voor de keuze tussen producten. Principes om beide te realiseren zijn onder andere repareerbaarheid en werken met tweedehands en refurbished onderdelen. 

Voor installateurs zijn inschattingen vooraf én meetbaarheid tijdens de gebruiksfase hierbij belangrijk.

Daarmee kunnen we de milieu impact over de levensduur aantonen en levensduurkosten, ook wel TCO, berekenen. De principes voor hergebruik vinden we nog niet terug in de proposities van fabrikanten.

Uniforme toegang tot data

Als installateurs willen we klanten het beste binnenklimaat bieden en dit ook kunnen garanderen.

Een optimale afstemming van installaties op zichzelf en onderling is hierbij van groot belang. In de gebruiksfase is daarbij inzicht in de werking nodig voor verdere optimalisatie van comfort versus energiegebruik.

Het probleem dat we hierbij ervaren, valt uiteen in 3 delen:

1.systemen en componenten werken nu niet naadloos samen, er is niet altijd compatibiliteit

2.het monitoren van parameters en prestaties is niet bij alle systemen mogelijk of alleen op afstand

3.de gewenste data is niet betrouwbaar 

4.het is niet goed na te gaan wat de kwaliteit en context van een datapunt is. Bijvoorbeeld geijkte kWh-data of flow-data in plaats van een berekende waarde

Verhogen handelbaarheid

We willen het beroep van monteur veilig houden en geschikt voor een breed spectrum van type mensen, waaronder de fysiek minder sterke.

Daarbij is voldoen aan arbo-regels essentieel.

De hanteerbaarheid van warmtepompen of delen daarvan is een uitdaging, die soms ook tot schade aan de woning of de warmtepomp kan leiden.

Denk hierbij onder andere aan het volgende: 

De combinatie van gewicht en trapgat zorgt voor situaties waarin monteurs te veel gewicht moeten tillen over een trap.

Dit geldt al helemaal bij een binnendeel met boiler Vaak zijn zware onderdelen lastig hanteerbaar omdat er geen goede mogelijkheden zijn om deze vast te pakken

Zowel bij installatie als bij service en onderhoud zijn niet alle onderdelen altijd even goed te bereiken. Bij service is dan soms ook demontage nodig om erbij te kunnen.

Standaardiseren van aansluitingen

Als installateurs willen we de tijd die nodig is tijdens installatie én tijdens onderhoud, zo kort mogelijk houden voor klanten.

Hierbij spelen enkele problemen:

Bij het installeren van warmtepompen is er een overmatige hoeveelheid losse toebehoren nodig, zoals koppelingen, leidingen, kabels, appendages en kleppen

Daarbij verschillen de aansluitingen in soort, aansluitmaat en positie per fabrikant en over merken heen.

Beide aspecten zorgen ervoor dat installeren meer tijd vraagt. Ook bij onderhoud kost dit extra tijd. Voor monteurs met grote handen levert positionering van aansluitingen soms een extra handicap op.

Een bijkomend probleem is dat de complexiteit en daarmee de foutgevoeligheid toeneemt, terwijl we het in één keer goed willen doen met een hoge kwaliteit.

Standaard protocollen inbedrijfstelling

De wens is om een inbedrijfstelling efficiënt en in één keer goed uit te voeren, volgens een zoveel mogelijk standaard protocol.

De huidige installatiemethodes ervaren we echter vaak als tijdrovend en foutgevoelig.

Dit valt uiteen in 3 onderwerpen:

1.Er zijn veel instellingen die voor de inbedrijfstelling moeten worden gedaan en dan ook nog op verschillende plekken binnen het menu van de warmtepomp

2.Het uitlezen van informatie voor het testen van de warmtepomp moet op meerdere plekken binnen het menu van de warmtepomp gedaan worden

3.Er zijn teveel extra noodzakelijke productspecifieke hulpmiddelen bij het inbedrijfstellen nodig, zoals bijvoorbeeld een manometer of service kabels

Afvalreductie

Als installateurs willen we klanten op een efficiënte en milieubewuste manier bedienen.

Dit betekent enerzijds het totale gebruik van grondstoffen verminderen en anderzijds het installatieproces optimaliseren.

Rondom het onderwerp afval treedt hier het volgende probleem op.Verpakkingsmateriaal en ander afval dat vrijkomt tijdens installatie vraagt extra tijd voor uitpakken en opruimen.

Daarbij zorgt dit afval voor extra milieu impact in de hele keten, dus bij groothandels, werkplaatsen en op bouwplaatsen.

Prestaties bij suboptimale condities

We willen klanten vooraf een advies geven dat de verwarmingsinstallatie achteraf ook waarmaakt.

Een belangrijk onderdeel van de algehele prestatie in een woning is de warmtepomp. Hierbij treden enkele problemen op:

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over capaciteit en prestatie in realistische scenario's bij bestaande woningen, naast de berekende of theoretische prestaties in een labomgeving

Uit metingen blijkt dat de prestaties in de praktijk afwijken van de specificaties die fabrikanten afgeven

Als laatste zijn prestaties daarnaast vaak gebaseerd op de all-electric inzet van de warmtepomp en niet op de hybride inzet

Door deze 3 punten hebben installateurs onvoldoende houvast om een prestatieborging af te geven, terwijl deze steeds vaker gevraagd wordt door woningeigenaren.

Uniforme handleidingen en specificatiebladen

Als installateur wil je in de werkvoorbereiding, tijdens het installeren en onderhouden, makkelijk instructies kunnen opzoeken in bijgeleverde documentatie, zoals specificaties en handleidingen.

Om de installatietijd te verkorten en fouten te voorkomen.

Niet eenduidige beschrijvingen kunnen andersom leiden tot geschillen met de fabrikant of klanten. We ervaren de volgende problemen:

Zoeken van antwoorden in handleidingen kost vaak te veel tijd, zeker als het in de details gaat en je op locatie bentHandleidingen zijn soms slecht vertaald.

Dit roept juist vragen op en leidt tot discussie over wat de juiste manier is voor uitvoeringIllustraties bij of in plaats van de tekst zijn niet altijd eenduidig

Technische data wordt door fabrikanten verschillend gestructureerd en opgemaakt. Hierdoor mist informatie of is het lastig om de juiste informatie te vinden.

Eenduidige informatie geluidsproductie

Voor het geluid van de buitenunit van een warmtepomp gelden wettelijke regels. Om als installateur een ontwerp te maken dat aan die regels voldoet, is een geluidsberekening verplicht.

Installateurs ervaren hierbij een aantal problemen:

Het geluidsvermogen is onderdeel van de verplichte berekening, informatie hierover in de specificaties blijkt vaak onjuist

Door onduidelijkheid over geluidsproductie gebruiken installateurs en gemeenten vaak verschillende gegevens waardoor er discussie ontstaat

De nachtstand die wordt gebruik om het geluid te verlagen, hiervan is echter niet altijd het vermogen bekend in de specificatiesBuitenunits hebben vaak een te hoog geluidsniveau om deze nabij de erfgrens te plaatsen.

Hierdoor komen buitenunits op onpraktische posities terecht, zoals het dak waar beheer lastiger is.

De bestaande geluidsomkastingen zijn te groot voor veel voorkomende achter- of voortuinen, worden niet mooi gevonden en ze beïnvloeden de prestaties en de levensduur van de warmtepomp negatief


MEER INFO ?

Ontdek de Inzichten: Herbekijk het Webinar

Heeft u de webinar gemist of wilt u de inzichten nog eens op uw gemak doorlopen?

Klik op de knop hieronder en laat u opnieuw meenemen door de innovatieve wereld van duurzame installatietechniek.

Herbekijk het webinar en zorg dat u volledig op de hoogte bent van de functionele wensen en de achtergrond.

Kijk de Webinar terug

Verfijn Uw Visie: Download de Functionele Wensen

Na het ervaren van ons webinar, nodigen we u uit om de functionele wensen die tijdens de presentatie zijn besproken, te downloaden en grondig door te lezen. Deze documenten bevatten cruciale informatie die u zal helpen om uw producten en diensten beter af te stemmen op de behoeften van de installateurs en de eindgebruiker.

Begrijp de kern van wat er gevraagd wordt en hoe u als fabrikant een rol van betekenis kunt spelen in deze transitie.

Download de functionele wensen

Sluit U Aan bij de Discussie:

Meld U Aan voor het Vervolg

Versterk de brug tussen uw innovaties en de praktische inzet ervan.

In navolging van het webinar biedt Stichting Team Duurzaam Installeren een unieke kans om direct in gesprek te gaan met installateurs en TNO tijdens een interactief dagdeel.

Dit is uw kans om de wensen en uitdagingen van installateurs richting fabrikanten te verkennen en samen te werken aan de toekomst van warmtepomptechnologie.

Meld u aan en draag bij aan de dialoog die de industrie vooruit zal helpen.

Aanmelden